info (zav) pharmacom.sk

A. Upozornenia obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o.

Obchodná spoločnosť Pharmacom spol. s r.o so sídlom Špitálska 20, 811 08 Bratislava, IČO: 35 977 906, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka č.: 39313/B (ďalej len „obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o.“) pôsobí na farmaceutickom trhu od roku 2006.

Farmaceutický trh je jeden z najviac regulovaných trhov, a preto uvádzanie liekov na trh, distribúcia, cena, výdaj, reklama a spotreba liekov podlieha osobitným a striktným obmedzeniam bez ohľadu na to, či sa jedná o lieky voľnopredajné alebo viazané na lekársky predpis.

Pred uvedením na trh musia lieky prejsť rozsiahlymi skúšaniami, po uvedení na trh podliehajú ďalšiemu sledovaniu účinnosti a bezpečnosti. Výrobca liekov musí mať povolenie a spĺňať kritériá na správnu výrobu liekov, musí byť dôsledne zabezpečená kontrola vstupných surovín na ich výrobu, ako aj kontrola počas ich výrobného procesu a výstupná kontrola.

Určenie diagnózy a výber lieku, je len prvým krokom k terapii. Za týmto účelom obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. odporúča bezodkladne a osobne vyhľadať lekára. Práve lekár ako odborne spôsobilá osoba je na základe vyšetrenia a adekvátnych znalostí výlučne oprávnený nastaviť pacientovi konkrétnu liečbu. Následne je nevyhnutné dodržiavať rozvážne, zodpovedné a primerané užívanie liekov v súlade s informáciami poskytnutými lekárom alebo lekárnikom a údajmi uvedenými v písomnej informácii pre ich používateľov, na čo spoločnosť Pharmacom s.r.o. dôsledne upozorňuje.

Informácie uvedené na stránkach obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. nemožno v žiadnom prípade považovať za konkrétne terapeutické, farmaceutické, medicínske alebo lekárske rady, určenie diagnózy (či už pozitívne alebo negatívne), odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby, ktoré ako už bolo spomenuté vyššie, je oprávnený poskytovať lekár alebo lekárnik.

B. Pravidlá používania webovej stránky

Tento dokument upravuje podmienky používania webovej stránky umiestnenej na doméne www.trinell.sk (ďalej len „webová stránka obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o.“), ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o.

Obsah webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. je duševným vlastníctvom spoločnosti alebo iného oprávneného subjektu, ktorý obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. na jeho použitie poskytol súhlas. Obsah webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. podlieha ochrane v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Používanie webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. a všetky prípadné nároky a spory vyplývajúce z jej použitia sa spravujú týmito pravidlami a príslušnými právnymi predpismi.

Obsah webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. možno používať výlučne na vlastné - neobchodné účely, pričom akékoľvek zmeny a úpravy obsahu stránky za uvedeným účelom sú povolené len s predchádzajúcim súhlasom obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. alebo iného oprávneného subjektu v písomnej podobe. Použitie čo aj len časti obsahu webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. v rozpore s predchádzajúcou vetou nie je povolené a mohlo by ním dôjsť najmä k porušeniu zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. týmto udeľuje súhlas užívateľovi webovej stránky kopírovať informácie uverejnené na tejto webovej stránke vtedy, ak ich použije pre vlastnú potrebu neobchodnej povahy, napr. za účelom získania informácií. V prípade že dôjde k takému ich použitiu, kópia akéhokoľvek textu zverejneného na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. vrátane týchto podmienok, musí obsahovať upozornenie na autorské práva spoločnosti Pharmacom s.r.o. Za vyhotovenie a použitie kópie textu z webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. v rozpore s predchádzajúcou vetou zodpovedá užívateľ.

Pokiaľ na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. je priestor na zverejňovanie akýchkoľvek informácií, resp. textov alebo príspevkov do diskusií od jej užívateľov, obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. nezodpovedá za ich obsah. Užívateľ zverejnením textu na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. obchodnú spoločnosť Pharmacom s.r.o. oprávňuje na jeho ďalšie zverejňovanie, používanie a šírenie bez akéhokoľvek obmedzenia. Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. si následne vyhradzuje právo použiť všetky zverejnené texty bezodplatne na akékoľvek účely a akýmkoľvek spôsobom.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. neručí za stopercentnú správnosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejneného textu na svojej webovej stránke, a preto nezodpovedá ani za chyby alebo nepresnosti zverejneného textu, prípadne za akékoľvek vzniknuté škody spôsobené použitím zverejneného textu, nespôsobilosťou prevádzky webovej stránky alebo jej technickými poruchami, ak by táto zavinením tretej osoby alebo náhodne obsahovala vírus alebo nebezpečný alebo nelegálny softvér.

Pokiaľ webová stránka obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované treťou osobou, obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah a neručí za porušenie právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na týchto webových stránkach prevádzkovaných treťou osobou mohlo dôjsť. Zodpovednosť za obsah a fungovanie týchto webových stránok, prípadne za škody vzniknuté v súvislosti s týmito webovými stránkami znáša výlučne ich prevádzkovateľ alebo vlastník.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. si vyhradzuje oprávnenie kedykoľvek zrušiť svoju webovú stránku, meniť a/alebo upravovať jej grafický dizajn vrátane jej obsahu, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Návštevou webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s dodržiavaním týchto podmienok používania webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o., ktorých súčasť tvoria aj pravidlá ochrany súkromia.

Používanie webovej stránky spoločnosti Pharmacom s.r.o. v rozpore s týmito podmienkami zakladá zodpovednosť za takéto konanie a nárok obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. domáhať sa voči dotknutej osobe nápravy, vrátane náhrady škody v zmysle príslušných právnych predpisov.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky doplniť alebo zmeniť, pričom aktuálne znenie vždy zverejní na svojej webovej stránke.

C. Vyhlásenie obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. o ochrane súkromia

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. dodržiava všetky platné právne predpisy upravujúce používanie a zhromažďovanie osobných údajov.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať na základe týchto údajov alebo pomocou týchto údajov v spojení s inými údajmi, ktoré má alebo ktoré môže mať obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. k dispozícii.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. rešpektuje súkromie užívateľov v súvislosti s používaním webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. a nevyžaduje, nezhromažďuje ani nespravuje osobné údaje, ktoré neboli dobrovoľne poskytnuté osobami, ktorých sa týkajú.

Ak užívateľ/klient poskytne osobné údaje obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. napr. vyplnením formulára za účelom registrácie na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. alebo iným spôsobom, udeľuje tým obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. alebo osobe, ktorá pre obchodnú spoločnosť Pharmacom s.r.o. osobné údaje spracúva, súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety udeľuje užívateľ/klient na neurčitú dobu, pričom je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne listom na adresu sídla obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa/klienta je najmä marketing, reklama a prieskum trhu obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť, že všetky poskytnuté osobné údaje budú spracovávané riadne a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Zamestnanci obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. alebo tretie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje pre obchodnú spoločnosť Pharmacom s.r.o., sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, s ktorými sa oboznámia.

Webovú stránku obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. je možné navštíviť bez toho, aby obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. získala osobné údaje užívateľa s výnimkou IP adresy užívateľa, použitého vyhľadávača užívateľa a údajov o dĺžke návštevy užívateľa na webovej stránke.

Pri prehliadaní webovej stránky spoločnosti Pharmacom s.r.o., môžu byť na počítači užívateľa uložené určité informácie. Informácie môžu byť uložené formou dátového súboru „cookie. Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. môže používať dátový súbor cookie, aby prostredníctvom neho ukladala informácie, ktoré budú neskôr využité za účelom uľahčenia používania webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. z technického hľadiska. Žiadna tretia osoba nebude mať prístup k informáciám uloženým v dátovom súbore cookie a obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. neposkytne obsah žiadneho súboru cookie tretím osobám. Cookies sa štandartne používajú a sú bežne akceptovateľné. Ak užívateľ nemá záujem prijímať dátové súbory cookies, alebo ak chce byť upozornený na ich použitie, obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. mu odporúča aktualizovať nastavenie internetového prehliadača. Informácie získané prostredníctvom cookies slúžia k zisteniu celkového počtu užívateľov webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o., pričom v rámci predmetného procesu nie sú prístupné žiadne osobné údaje jej užívateľov.

Pokiaľ webová stránka obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. poskytuje užívateľovi možnosť registrácie a tento sa na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. rozhodne zaregistrovať, alebo osobné alebo ďalšie údaje o sebe dobrovoľne obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. poskytne iným spôsobom, obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. bude považovať konanie užívateľa/klienta za jeho záujem o priamy marketing zo strany obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o., ako aj za jeho súhlas s priamym marketingom zo strany obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Priamym marketingom obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. sa rozumejú najmä informácie o jej produktoch (príp. službách), špeciálnych ponukách, novinkách alebo iných užitočných skutočnostiach týkajúcich sa obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. zasielané e-mailom alebo poskytované telefonicky. Predmetný súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. Zaregistrovaním prostredníctvom webovej stránky obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o.udeľuje klient/užívateľ súhlas obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. aj na zasielanie reklamných materiálov týkajúcich sa obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. poštou v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ ho užívateľ/klient doručením zásielky vopred určitým spôsobom neodmietne.

Ak si neželáte, aby Vám obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. takéto informácie zasielala, oznámte jej prosím nesúhlas písomne na adresu sídla.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah internetových stránok v prevádzke alebo/ a vlastníctve tretích osôb, ktorých odkazy sa môžu objaviť na webovej stránke obchodnej spoločnosti Pharmacom s.r.o. Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. nenesie zodpovednosť ani za dodržiavanie zásad o ochrane súkromia na takýchto internetových stránkach, ani za osobné údaje, ktoré takéto stránky môžu zhromažďovať alebo/a ukladať.

Obchodná spoločnosť Pharmacom s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, zrušiť alebo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane súkromia, pričom aktuálne znenie vždy zverejní na svojej webovej stránke.